• Autodesk Inventor 基础培训 5
    【内容】:1.有限元分析简介                  2.用Inventor进行有限元分析 【面向对象】机电工程学院大一年度项目小组 【时间】:12月15日,18:30-20:30 【地点】:线上 方式一  腾讯会议 ID:699 5889 8316 方式二 腾讯课堂  https://ke.qq.com/webcourse/2927571/103039799#lite=1…
    2020-12-03
  • Autodesk Inventor 基础培训 4
    【主题】:Autodesk Inventor 基础培训 4 ——设计加速器 【内容】:1.结构件生成器                   2.设计加速器 【面向对象】机电工程学院大一年度项目小组 【时间】:12月1日,18:30-20:30 【地点】:线上   方式一  腾讯会议 ID:699 5889 8316  方式二 腾讯课堂 https://ke.qq.com/…
    2020-11-25